asfasdf ×

NázorObčana.sk

Tlačová konferencia na ruskej ambasáde v Bratislave: Rusko vystupuje za čo najrýchlejšie mierové urovnanie sýrskeho krvavého konfliktu

 Aktuality

Včera sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike v Bratislave konala tlačová konferencia, na ktorej ruskí diplomati porozprávali o súčasnej medzinárodnej situácii a odpovedali na otázky novinárov.

03 November
2016 07:27:54

 

Foto: autor

Táto tlačovka bola venovaná prevažne dvom úplne odlišným témam: aktuálnej situácii v Sýrii a taktiež spolupráci v oblasti kultúry medzi Slovenskom a Ruskom. V úvode atašé ruského veľvyslanectva Nikolaj Levšunov krátko porozprával o programe tlačovej konferencii a predstavil účastníkov tlačovej konferencie z ruskej strany: tretieho tajomníka veľvyslanectva Dmitrija Vaščenka, riaditeľku Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Tatianu Mišukovskuju a prvého tajomníka veľvyslanectva Vladislava Kulikova.

Ako prvý o súčasnej situácii v Sýrii porozprával Dmitrij Vaščenko. Povedal: „Rusko dôsledne vystupovalo a vystupuje za čo najrýchlejšie mierové a spravodlivé urovnanie sýrskeho krvavého konfliktu. Za jednu z hlavných úloh pokladáme úplné odstrániť teroristické hrozby na území tejto krajiny a paralelne začať všestranný politický proces na základe rezolúcií a príslušných rozhodnutí, prijatých v rámci Medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie.

Cesty k dosiahnutiu týchto cieľov sa prerokúvali tiež v Berlíne 19. októbra počas rokovaní prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina s lídrami Nemecka a Francúzska a ešte predtým na takzvanom „lausannskom“ formáte. Naše závery zostávajú nezmenené: najdôležitejšia podmienka je – bezodkladné a úplné oddelenie tzv. umiernenej sýrskej opozície od ISIL, Jabhat Al Nusry a im podobných zoskupení. Treba urobiť všetko preto, aby bol terorizmus na sýrskom území vykorenený, aby sa toto ohnisko ani v budúcnosti neobnovilo a aby všetko naše úsilie priviedlo k definitívnemu urovnaniu situácie. A predovšetkým, samozrejme, dôležitá je politická zložka tohto procesu.

Rusko navrhuje takýmto spôsobom aktivovať prácu pri vypracúvaní a prijímaní novej ústavy Sýrskej arabskej republiky, na základe ktorej by mohli prebehnúť predbežné voľby a dala by sa dosiahnuť predbežná zhoda pozícií medzi znepriatelenými stranami. Samozrejme, treba zapojiť všetky krajiny regiónu, ktoré sú do tohto procesu zapojené.

Ruská strana plánuje predĺžiť – nakoľko to bude možné, vychádzajúc z reálnej situácie na zmienenom území – pauzu v leteckých náletoch na vojakov. Sme pripravení robiť to dovtedy, kým nenarazíme na teroristické bandy, ktoré sa usadili v Aleppe.

Rátame však s tým, že naši partneri, predovšetkým Američania, urobia všetko, čo doteraz sľúbili, a teda, že oddelia teroristov Jabhat Al Nusry a také isté organizácie od takzvanej zdravej časti opozície. Aby ste rozumeli: potom môžeme spolu ďalej pokračovať v spoločnej práci. Ruské Vzdušné a kozmické sily sú rozmiestnené v Sýrii na žiadosť legitímnej vlády.

My máme záujem na tom, aby boj s terorizmom sa viedol kolektívne na pevnom medzinárodnom právnom základe. Veľmi ľutujeme, že naši európski kolegovia ukončili spoluprácu s nami vo sfére boja proti terorizmu, ako aj v iných oblastiach. Nás, samozrejme, prekvapuje, že pragmatickí členovia EÚ, tradične známi zástancovia reálnej politiky, spolu s rusofóbnou menšinou žiadajú vo vzťahu s Moskvou postaviť politiku nad ekonomiku,“ zdôraznil v závere Dmitrij Vaščenko.

Potom v sále zaznela ruština: prihovorila nová riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Tatiana Mišukovskuja, ktorá iba pred mesiacom prišla do slovenskej metropoly a ešte neovláda slovenčinu najlepšie. Prisľúbila však, že onedlho so slovenskými novinármi bude určite komunikovať v slovenčine.

Pripomenula, že prišla na Slovensko už po druhý raz: pred mnohými rokmi pracovala tiež v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave, ale pred 15 rokmi po uplynutí určenej doby pracovne odišla do inej krajiny. V ostatných rokoch pracovala ako riaditeľka podobného Ruského centra vedy a kultúry vo Viedni. Krátko porozprávala o plánoch ruskej kultúrnej inštitúcie v Bratislave a o programe na november a december. Novinárom odovzdala aj tlačový bulletin centra.

Ďalej Vladislav Kulikov porozprával o významných podujatiach, ktoré spoločne zorganizovali slovenskí a ruskí partneri, a taktiež o plánoch spolupráce medzi slovenskými a ruskými inštitúciami a samosprávami.

„Prvú časť môjho vystúpenia by som chcel venovať festivalu „Dni Ruska na Slovensku“ ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. až 23. októbra a spoločným organizátorom ktorého boli ministerstva kultúry oboch krajín, Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku a zastupiteľstvo agentúry Rossotrudničestvo v Bratislave.

Je potešiteľné, že v tomto roku ministerstvá oboch krajín podporili širšiu geografickú oblasť akcie, vďaka čomu sa podarilo uviesť do života jednotlivé zložky festivalu nielen v Bratislave, ale aj v slovenských regiónoch – v Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene, Prešove, Piešťanoch a Osadnom.

Festival sa začal 13. októbra v budove Univerzitnej knižnici v Bratislave konferenciou s názvom „Svätí bratia Cyril a Metod a ich duchovné dedičstvo v kultúre Ruska a Slovenska“ ktorej sa zúčastnila námestníčka ministra kultúry Ruskej federácie Alla Manilovová, štátny tajomník ministerstva kultúry Slovenskej republiky Ivan Sečík, predseda Matice Slovenskej Ing. Marián Tkáč PhD, zástupcovia vedeckých a umeleckých kruhov, odborníci - slavisti, rusisti. Symbolickým faktom bola účasť na konferencii riaditeľky „Fóra slovanských kultúr“ Andrey Richterovej.

Vyvrcholením celej akcie bolo udelenie špeciálneho ocenenia Matice Slovenskej „ruskému ľudu z vďačnosti za pomoc slovenskému ľudu v boji o prežitie v dobách násilnej maďarizácie a za podporu slovanských a kresťanských tradícií“. Podľa nášho hodnotenia diskusia zaujala, veď Svätý Cyril a Metod, slovanské tradície - to je to, čo spája naše krajiny a národy, čo prispieva k posilneniu moderného bilaterálneho dialógu.

„Dni kultúry“ začali v Bratislave brilantným vystúpením komorného orchestra „BIS-QVIT“ za účasti popredných sólistov Štátneho akademického Mariinského divadla, koncert ktorých v Piešťanoch na druhý deň bol vypredaný. Rovnako úspešné boli hudobné a výstavné podujatia festivalu aj v iných miestach - Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene, Prešove, Osadnom.  Spomeniem najmä koncert klasickej hudby  Petrohradského Doma hudby v Košiciach, kde pre mimoriadny záujem publika boli usporiadatelia nútení na poslednú chvíľu zmeniť hľadisko na hľadisko väčšej kapacity.

Oprávnené bolo zaradenie do programu festivalu duchovnej zložky, myslíme tým vystúpenie speváckeho zboru Petrohradskej mitropolie  s programom duchovnej a ľudovej hudby v Prešove a Osadnom 22. - 23. októbra. Duchovnú blízkosť našich národov mohli pociťovať aj návštevníci výstavy kópií ikon „Tiché kázanie“ zo zbierky Novgorodského múzea v Štátnej vedeckej knižnici Banskej Bystrici.

Úspech festivalu opäť potvrdil rastúci dopyt po ruskej kultúre na Slovensku. Dúfame, že sa v budúcnosti takéto podujatia budú konať pravidelne každý rok. Vyjadrujeme vďačnosť slovenskému ministerstvu kultúry a osobne Štátnemu tajomníkovi Ivanovi Sečíkovi, bez podpory ktorého by nebola  možná taká vysoká organizačná úroveň festivalu.

Druhá téma sa týka našich spoločných stránok dejín. Jednou z prioritných úloh Veľvyslanectva teda zostáva vojenská memoriálna činnosť, pretože po krvavých bojoch za oslobodenie Slovenska v Druhej svetovej vojne tu padlo 63 381 červenoarmejcov a na Slovensku je pochovaných približne 70 tisíc ruských vojakov – obetí Prvej svetovej vojny.

A teraz by som chcel obrátiť vašu pozornosť na jednu vec: jedenásteho októbra 2016 sa konalo 15. zasadnutie Zmiešanej rusko-slovenskej medzivládnej komisie pre starostlivosť o hroby padlých vojakov a civilných obetí vojny.

Na čele ruskej delegácie bol podpredseda ruskej časti Komisie, referent zástupcu ministra obrany Ruskej federácie Alexander Kirilin, slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti Komisie, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Ing. Adrián Jenčo.

Vo vystúpeniach zúčastnených strán sa zdôrazňovalo úspešné splnenie dohôd, dosiahnutých na predchádzajúcich zasadnutiach a úspešná vojenská memoriálna spolupráca v oblasti starostlivosti o vojnové hroby z Prvej a Druhej svetovej vojny. Prerokovali sa otázky opatery hrobov slovenských vojakov v Krasnodarskom kraji a v Moskovskej oblasti, ako aj založenie múzea Druhej svetovej vojny v priestore vojnového pamätníka Slavín v Bratislave, otázky evidencie a stavu vojnových hrobov ruských (sovietskych) vojakov, zvečnenia pamiatky padlých. Uskutočnila sa výmena skúseností v oblasti vyhľadávania hrobov a prenosu pozostatkov. Počas zasadnutia obidve zúčastnené strany potvrdili ochotu pokračovať v úspešnej spolupráci v zmienenej oblasti a výsledkom rokovania je podpísaný protokol.

Rád by som podčiarkol, že slovenský národ vždy prechovával úprimnú úctu k pamiatke sovietskych hrdinov – osloboditeľov, k stránkam našich spoločných dejín. Tento vzťah sa v plnej miere prejavuje v dôstojnej opatere hrobov ruských vojakov, početných obeliskov a pomníkov, postavených na ich počesť na území Slovenska. Mnohí občania Slovenska, miestne úrady sa iniciatívne starajú o pomníky, pravidelne kladú k nim vence. Takých príkladov je veľa.

Zároveň by som chcel upriamiť vašu pozornosť na nehoráznosť, ku ktorej došlo v auguste tohto roka, keď neznámi vandali poškodili memoriál červenoarmejcov v Košiciach na Námestí osloboditeľov. Tu z pamätných stĺpov a symbolických náhrobných kameňov padlých sovietskych vojakov strhli päťcípe hviezdy a symboly Kosák a kladivo.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku kategoricky odsudzuje podobné činy, požaduje ich vyšetrenie a potrestanie vinníkov. Za týmto účelom bola odoslaná oficiálna nóta na Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Spolupracujeme s košickým magistrátom a očakávame, že pomník bude úplne obnovený a slovenská strana podnikne opatrenia, aby k podobným skutkom v budúcnosti nedochádzalo,“ povedal v závere svojho prejavu Vladislav Kulikov.

Potom ruskí diplomati odpovedali na otázky novinárov, ktoré sa týkali situácie v Sýrii a spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom v oblasti kultúry. Spomenieme dve otázky z tých, ktoré položili novinári. Jedného z nich zaujímalo, prečo Rusko podporuje práve Asada, aj keď mnohí svetoví politici Asadovi, jemne povedané, nefandia.

Dmitrij Vaščenko podrobne prezentoval ruskú pozíciu. Hlavné je však to, že Asad je demokraticky zvoleným prezidentom Sýrie a legitímnym vrcholovým zástupcom štátu. „Tento prezident môže sa niekomu páčiť alebo nepáčiť, ale je to oficiálne zvolený sýrsky prezident,“ podčiarkol Vaščenko.

Na tohto diplomata smerovala aj naša otázka. Zaujímalo nás, čo bude ďalej v Aleppe – aký plán má ruské velenie, čo bude nasledovať? Vysvetlili sme, prečo nás to zaujímalo. V ostatných dňoch došlo k menšej informačnej vojne medzi rezortmi obrany USA a Ruska. Najprv hovorca Pentagónu admirál John Kirby prezentoval americký pohľad na situáciu v sýrskom Aleppe a irackom Mosule a hneď mu odpovedal hovorca ruského ministerstva obrany generál Igor Konašenkov. Samozrejme, postoje ruskej a americkej strany boli úplne odlišné.

Kým európske /aj slovenské/ média podrobne informujú o situácii v Mosule, na druhej strane úplne stratili záujem o informovanie o dianí v Aleppe. Plodia sa rôzne špekulácie na margo toho, čo podniknú Rusi – ustúpia alebo zaútočia na Aleppo ako irackí vojaci na Mosul? Preto nás zaujímalo, ako ruská strana mieni vyriešiť situáciu v Aleppe.

   

Dmitrij Vaščenko prízvukoval, že Rusko preferuje mierové riešenie. Preto súhlasilo s prerušením leteckých náletov na Aleppo, vytvorením humanitárneho koridoru a snaží sa zapojiť do mierového procesu čo najviac sýrskych miest a regiónov. Prezradil, že na dnešný deň prímerie dodržiava 877 sýrskych miest a obcí a ruská a sýrska strana sa snažia o to, aby mier zavládol aj v Aleppe. Snažia sa čo najefektívnejšie oddeliť „zdravú umiernenú“ sýrsku opozíciu od teroristov, aby opozícia prestala bojovať so zbraňami v rukách a zapojila sa do mierového procesu. V tom je hlavný rozdiel v spôsobe riešenia konfliktu medzi „sýrskym“ variantom Ruska a „irackým variantom“ Spojených štátov.  

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

0 %
(0 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Poradňa pre občana: Ako sa nestať trestne stíhaným xenofóbom?

 

Ak máte strach prejsť okolo takej skupinky, ako je na fotografii nad článkom, ste xenofób. Nielen liberá...

📅05.11.2019 0 1091x 👤slavo

Ako veľká je reálna ekonomika USA?

 

USA sa pasujú za svetového ekonomického lídra. ...

📅02.11.2019 0 721x 👤StanislavRegec

Čo prekáža Harabínovi na Kotlebovi?

 

Kedy sa stal Harabín vlastencom? Harabín nechce Kotlebu, chce len jeho voličov. Čo musí urobiť Kotleba, ...

📅30.10.2019 0 1124x 👤slavo

Definícia liberála

 

Mikuláš Sliacky definoval fašizmus. Schéma jeho definície je vhodná na definíciu liberála. Načo nám...

📅17.06.2019 0 1265x 👤slavo

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,