asfasdf ×

NázorObčana.sk

Brífing o horúcich otázkach súčasnej medzinárodnej situácii a posolstve Vladimíra Putina parlamentu na pôde ruskej ambasády v Bratislave

 Aktuality

Na pôde Veľvyslanectva Ruska v Bratislave sa v utorok, 6. decembra, uskutočnil brífing, venovaný Posolstvu ruského prezidenta Vladimira Putina Federálnemu zhromaždeniu, novej Koncepcii zahraničnej politiky Ruska a situácii v Sýrii.

07 December
2016 22:36:36

 

Foto: RA

Na tomto brífingu sa zúčastnil starší radca ruského veľvyslanectva Dmitrij Kovaľkov, prvý  tajomník veľvyslanectva Vladislav Kulikov a atašé Nikolaj Levšunov. Hlavnou témou brífingu bolo posolstvo ruského prezidenta Vladimíra Putina Federálnemu zhromaždeniu Ruska. Diplomati odpovedali aj na otázky novinárov.  

V úvode pripomenuli, že prvého decembra vystúpil prezident Ruskej federácie Vladimír Putin s Posolstvom Federálnemu zhromaždeniu (Parlamentu Ruskej federácie), ktorý predstavuje programový dokument, kde hlava štátu načrtáva priority vnútornej a zahraničnej politiky štátu a tiež perspektívny vektor rozvoja. Ďalej podrobnejšie porozprávali o samotnom prejave ruského prezidenta a o jeho význame.

„Chceli by sme obrátiť Vašu pozornosť na nasledovné body príhovoru Vladimíra Putina. Prezident Ruskej federácie charakterizoval zvolený kurz rozvoja politického systému, inštitútov priamej demokracie ako absolútne opodstatnený. Dokazuje to aj tohtoročná volebná kampaň. Ešte v Posolstve v roku 2012 sa dostalo podpory iniciatíve návratu k zmiešanému modelu voľby poslancov Štátnej dumy (keď polovica poslancov je volená podľa straníckych zoznamov a polovica podľa jednomandátových okruhov). Je to zásadný krok v ústrety verejnej mienke.

Nadchádzajúci rok 2017 bude svedkom storočného jubilea Februárovej a Októbrovej revolúcie v Rusku. Je to vážny dôvod znova sa obrátiť k príčinám a samotnej podstate revolúcie v Rusku. Netýka sa to len historikov, vedeckých pracovníkov – ruská spoločnosť potrebuje objektívnu, čestnú, dôkladnú analýzu týchto udalostí. Prezident zdôraznil, že si tieto stránky dejín treba ctiť, že je neprípustné prenášať rozkol, zlobu, urážky a útrapy minulosti do nášho súčasného života, špekulovať vo vlastných politických alebo iných záujmoch na tragédiách, ktoré sa v súvislosti s týmito udalosťami dotkli prakticky každej rodiny v Rusku.

Prezident sa vo svojom Posolstve dotkol demografickej situácie v krajine a konštatoval, že pokračuje prirodzený prírastok obyvateľstva, pričom upriamil pozornosť na pomerne vysoký ukazovateľ koeficientu pôrodnosti v Rusku, v roku 2013 zaznamenaný na úrovni 1,7  a v roku 2015  je o niečo vyšší – 1,78  [na porovnanie uvediem príklad za rok 2013: v Španielsku a Grécku je to – 1,3, v Rakúsku, Nemecku, Taliansku – 1,4, v Českej republike – 1,5], a tiež pomerne nízky v porovnaní s priemerným ukazovateľom miery novorodeneckej úmrtnosti v Európe [5,9 na tisíc živonarodených detí].

Prezident vo svojom Príhovore venoval mimoriadnu pozornosť úspechom v sociálnej sfére. Tak, za posledných desať rokov sa pätnásťnásobne zvýšil objem vysoko technologickej zdravotnej pomoci. Táto pomoc bola v roku 2016 poskytnutá 900 tisícom pacientov, oproti 60 tisícom v roku 2005. Pokračuje zvyšovanie úrovne informatizácie sféry zdravotníctva, prvoradú pozornosť plánujeme venovať prvokontaktným zariadeniam (ambulanciám prvého kontaktu) a tiež pravidelnému preškoľovaniu lekárov vo federálnych a regionálnych zdravotných strediskách.

Pokiaľ ide o oblasť vzdelávania, prezident Vladimír Putin označil za hlavnú úlohu zabezpečiť vyhovujúce, komfortné, moderné podmienky na výučbu detí, prioritou sa musí stať aktívny rozvoj tvorivých schopností žiakov. V rokoch 2016-2019 je v pláne otvoriť187 998 nových miest v školách všetkých regiónov krajiny.

V súvislosti s tým, že rok 2017 je vyhlásený za Rok ekológie, prezident Putin vo svojom Posolstve poveril národnú vládu prípravou programu zachovania unikátnych prírodných symbolov Ruska, ako je Volga, Bajkal či Telecké jazero na Altaji.

Keď prezident hovoril o modernizácii cestných komunikácií, spomenul už rozbehnuté rozsiahle projekty v Moskve a Petrohrade a plány spustiť podobné projekty aj v ďalších veľkých mestách. Prezident tiež zdôraznil, že výstavba objektov celospoločenského významu – Krymského mostu pokračuje podľa plánu, termín ukončenia stavby je rok 2018 pre automobilovú dopravu a rok 2019 pre železničnú dopravu.

Prezident vo svojom Posolstve neopomenul ani vážne ekonomické výzvy, nepriaznivú konjunktúru na svetových trhoch, sankcie – to, s čím sa naša ekonomika stretla pred dvoma rokmi. Prezident pomenoval hlavné príčiny zbrzdenia národnej ekonomiky: sú to najmä vnútorné problémy, predovšetkým deficit investičných zdrojov, moderných technológií, profesionálnych kádrov, nedostatočne rozvinuté konkurenčné prostredie, nedostatky týkajúce sa podnikateľskej klímy.

Zároveň však treba povedať, že pokles domáceho hrubého produktu za desať mesiacov 2016 tvoril iba 0,3 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď to bolo 3,7 percenta. Bola zabezpečená makroekonomická stabilita – zvýšili sa zlaté a valutové rezervy Centrálnej banky (na úroveň približne 400 miliárd dolárov), bolo zaznamenané značné zníženie inflácie [na úroveň 5,8 až 6 percent –v porovnaní s minuloročným ukazovateľom – 12,9.

Prezident vo svojom Posolstve vyzdvihol dôležitú úlohu programov na podporu celého radu priemyselných odvetví a tiež trhu s bytmi. Tak v roku 2015 bude uvedených do používania viac ako osemdesiatpäť miliónov metrov štvorcových obytnej plochy, čo je rekordný ukazovateľ za celý čas existencie krajiny.

Prezident spomenul aj fakt, že pozorovať síce skromný, ale predsa len rast v oblasti priemyselnej výroby. V automobilovom priemysle došlo celkove k neveľkému poklesu, ale pokiaľ ide o nákladné vozidlá – je tu nárast o 14,7 percenta, pokiaľ ide o autá pre obchodné účely – je tu nárast o 2,9, pri autobusoch je nárast – 35,1. V železničnej doprave je nárast – 21,8, pri nákladných vozňoch – 26. Celkom slušnú dynamiku možno pozorovať aj pri výrobe strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo – 26,8 percent. V ľahkom priemysle tiež cítiť pozitívnu dynamiku.

Prezident skonštatoval tiež, že vďaka zavedeniu sankcií a odvetných opatrení Ruska sa významne posilnil domáci agrárny priemyselný komplex, zvýšili sa príjmy z exportu poľnohospodárskej produkcie v porovnaní s príjmami z predaja zbraní, ktoré si však zároveň uchovávajú pomerne vysoké pozície (šestnásť a štrnásť miliárd dolárov – podľa okolností).

Čo sa týka zahraničnej politiky, prezident Putin vyhlásil, že Rusko nehľadá a nikdy nehľadalo nepriateľov, hoci zároveň povedal, že je neprípustné obmedzovať záujmy krajiny a ignorovať ich. My sme za, povedal, bezpečnosť a možnosť rozvoja nielen pre vyvolených, ale pre všetky krajiny a národy, za rešpektovanie medzinárodného práva a pluralitný svet a sme pripravení spolupracovať aj s novou americkou administratívou s cieľom znormalizovať a rozvíjať dvojstranné vzťahy na rovnoprávnom a obojstranne výhodnom základe.

A ďalšia téma, ktorá s predchádzajúcou súvisí. Tridsiateho novembra tohto roku prezident Ruskej federácie schválil novú Koncepciu zahraničnej politiky Ruskej federácie, v ktorej sa odzrkadlili základné priority našej krajiny v danej oblasti. Tento dokument je pomerne rozsiahly. Oboznámiť sa s ním môžete na našej webovej stránke alebo na Facebooku.

Osobitne by som sa chcel pristaviť pri nasledovných momentoch. Prioritnou orientáciou pre ruskú zahraničnú politiku je rozvíjanie dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce s členskými štátmi Spoločenstva nezávislých štátov, rozširovanie integrácie strategickej spolupráce s Bieloruskou republikou, prehlbovanie a rozširovanie integrácie v rámci Eurázijskej ekonomickej únie a tiež rozširovanie spolupráce s partnermi v rámci skupiny G-20, zoskupenia BRICS, Šanghajskej organizácie spolupráce, strategického trojuholníka Rusko-India-Čína, ako aj v rámci iných štruktúr a dialógových platforiem.

Za jeden z najdôležitejších prvkov súčasného systému zabezpečenia bezpečnosti na post sovietskom priestore Rusko pokladá Organizáciu Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Medzi ruskými prioritami zostáva pomoc pri formovaní republiky Abcházsko a Južné Osetsko, ako moderných demokratických štátov, pomoc pri posilňovaní ich medzinárodných pozícií, zabezpečovaní spoľahlivej bezpečnosti a sociálno-ekonomickej obnove.

Rusko aktívne prispieva k riešeniu pridnestrovského problému na základe rešpektovania suverenity, teritoriálnej celistvosti a neutrálneho štatútu Moldavskej republiky, pri určení osobitného štatútu Pridnestrovska, ako aj urovnaniu náhorno-karabašského konfliktu v súčinnosti s druhými štátmi. Rusko má záujem na normalizácii vzťahov s Gruzínskom v tých oblastiach, v ktorých je na to pripravená gruzínska strana so zreteľom na politické reálie, ktoré vznikli v Zakaukazsku.

V euroatlantickom regióne sa ruská politika v dlhoročnej perspektíve orientuje na vytváranie spoločného svetového priestoru, bezpečnosti a stability, založenom na princípoch nedeliteľnosti bezpečnosti, rovnoprávnej spolupráce a vzájomnej dôvery. Rusko dôsledne vystupuje za premenu do právne záväznej podoby politických deklarácií o nedeliteľnosti bezpečnosti nezávisle od členstva štátov vo vojenských politických alianciách.

Európska únia zostáva pre Rusko dôležitým obchodno-ekonomickým a zahraničnopolitickým partnerom. Zároveň však podotýkame, že jednou zo základných prekážok na ceste týchto vzťahov je vízová povinnosť. Postupné recipročné rušenie vízovej povinnosti sa stane silným impulzom upevnenia spolupráce Ruska a Európskej únie v ekonomickej, humanitárnej, vzdelávacej a ďalších oblastiach. Dôležitým zdrojom je aj aktivizácia dvojstranných vzťahov so Spolkovou republikou Nemecko, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Španielskym kráľovstvom a ďalšími štátmi.

Konštatujeme, že Ruská federácia sa záporne stavia k rozširovaniu NATO, približovaniu infraštruktúry tejto organizácie k ruským hraniciam a zvyšovaniu vojenskej aktivity v regiónoch susediacich s Ruskom, pokladá ich za kroky porušujúce princíp rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, ktoré vedú k prehlbovaniu starých a vzniku nových deliacich línií v Európe.

Rusko neuznáva exteritoriálne presadzovanie vlastnej jurisdikcie Spojenými štátmi mimo rámca medzinárodného práva, nepokúša sa o vojenský, politický, ekonomický alebo iný nátlak a ponecháva každému právo tvrdo reagovať na nepriateľské akcie, vrátane posilnenia národnej obrany a prijatia odvetných alebo asymetrických opatrení. Rusko nahliada na vznik globálneho systému protiraketovej obrany USA ako na ohrozovanie svojej národnej bezpečnosti a ponecháva si právo prijať adekvátne odvetné opatrenia. Rusko očakáva, že Spojené štáty pri svojich krokoch na svetovej aréne budú prísne dodržiavať normy medzinárodného práva, najmä tie, ktoré sú obsiahnuté v Stanovách OSN.

Čo sa týka Sýrie, Rusko vystupuje za politické urovnanie situácie v Sýrskej arabskej republike a za to, aby si budúcnosť krajiny určoval sýrsky národ, vychádzajúc z téz Ženevského komuniké z 30. júna 2012 z vyhlásení Medzinárodnej skupiny pre podporu Sýrie a príslušných rezolúcií Rady bezpečnosti OSN. Rusko podporuje jednotu, nezávislosť a teritoriálnu celistvosť Sýrskej arabskej republiky ako svetového, demokratického, pluralitného štátu, ktorého predstavitelia budú žiť v mieri a bezpečnosti a mať rovnaké práva a možnosti,” uviedli ruskí diplomati, ktorí v závere odpovedali aj na niekoľko otázok novinárov.

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(10 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 2133x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 2698x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 2455x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 2210x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,